วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังของรายวิชา

1. เพื่อมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น

2. เพื่อฝึกทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลสานสนเทศ

3. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. เป็นการฝึกทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ได้ประสิทธิภาพ

5. เป็นการฝึกหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น