วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์


วันที่ 29 มิถุนายน 2552


ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนผังโดยใช้

โปรแกรม Mind Manager และได้ทำ

แผนผังเกี่ยวกับ 9 คำพ่อสอน

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์


วันที่ 6 กรกฎาคม 2552

แผนผัง 9 คำพ่อสอน เกี่ยวกับศาสนากับบ้านเมือง
การศึกษา และการนำศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน