วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 13 กรฏฎาคม 2552
การฝึกทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทส จากการฟังสื่อเสียง


ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูล