วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 13 กรฏฎาคม 2552
การฝึกทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทส จากการฟังสื่อเสียง


ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูล
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์


วันที่ 29 มิถุนายน 2552


ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนผังโดยใช้

โปรแกรม Mind Manager และได้ทำ

แผนผังเกี่ยวกับ 9 คำพ่อสอน

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์


วันที่ 6 กรกฎาคม 2552

แผนผัง 9 คำพ่อสอน เกี่ยวกับศาสนากับบ้านเมือง
การศึกษา และการนำศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 22 มิถุนายน 2552

ได้เรียนเกี่ยวกับการแก้ไขบล็อก การดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ การใช้โปรแกรม Mind Manager

การดาวน์โหลดโปรแกรมโดยใช้ WWW.Keepvit.com

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวศิริประภา เหลือเจริญ
ชื่อเล่น จิ๊บ
วันเกิด 5 สิงหาคม 2533
อายุ 18 ปี
จบมาจาก โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ 182 ม.5 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
การศึกษาปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ 085-2838539

ความคาดหวังของรายวิชา

1. เพื่อมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น

2. เพื่อฝึกทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลสานสนเทศ

3. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. เป็นการฝึกทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ได้ประสิทธิภาพ

5. เป็นการฝึกหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ท